Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

Postępowanie Stowarzyszenia Dolina Dobrzynki z danymi osobowymi, prawo do informacji zgodnie z art. 13, 14 i 21 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO).

1. Administratorem danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki

Adres: ul. Wczasowa 8

95-080, Rydzynki gm. Tuszyn

KRS  0000329881 REGON – 100677290 NIP -  728-274-33-93

2.  Kontakt w sprawach związanych z RODO poprzez email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) w szczególności w celu wywiązania się i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia, to jest w szczególności realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Dolina Dobrzynki.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa regulującego ochronę danych osobowych.

 

Informujemy Panią/Pana, iż możemy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przetwarzać dane w celach marketingowych. Uprawnieni są Państwo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych o ile jest to związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli nie wyraził/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w tych celach. Sprzeciw powinien być skierowany do administratora danych osobowych. 

REGULAMIN IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH

organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki

 

  

1. CEL

Popularyzacja czynnego wypoczynku  wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych -mieszkańców wsi Rydzynki i Zofiówka.

               

2. UCZESTNICTWO

Prawo startu w konkurencjach dziecięco- młodzieżowych mają osoby, które mają pisemną zgodę rodziców.  Dzieci do lat 10 mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie  pod opieką osoby dorosłej. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Każdy Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. Prawo do uczestnictwa nie jest uzależnione od miejsca zamieszkania. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą przedstawić Kartę Zgłoszenia z Oświadczeniem Opiekuna Prawnego wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

3. ZAŁOŻENIA  TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE

 -uczestnictwo w imprezie możliwe jest po wypełnieniu karty zgłoszenia  zawierającej: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania.

 -Uczestnicy otrzymują od organizatora Numer  Identyfikacyjny upoważniający do udziału w proponowanych konkurencjach.

-zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są przez organizatora w ciągu 30 minut od godziny rozpoczęcia imprezy.

-liczba uczestników może być ograniczona ze względów organizacyjnych.

-wszystkie informacje podane przez organizatora w momencie startu imprezy mają charakter ostateczny i zobowiązujący,  nawet gdy odbiegają od zasad przyjętych w niniejszym regulaminie.

 

4. PUNKTACJA

Uczestnicy dzieleni są na grupy wiekowe według zasad ustalonych przez organizatora. Podział zależny jest od charakteru imprezy a w szczególności stopnia trudności poszczególnych konkurencji. Każda z nich punktowana jest oddzielnie:  za I miejsce – 10 pkt., II miejsce – 9 pkt.  III miejsce - 8 pkt. Uczestnicy zajmujący kolejne miejsca otrzymują  5 pkt.  za uczestnictwo.

Do klasyfikacji końcowej zawodów ( o ile jest przewidziana)  wliczana jest suma wszystkich punktów zdobytych w dowolnej ilości konkurencji.

 

5. UPOMINKI

- dla zdobywców największej ilości punktów organizatorzy przewidują dyplomy oraz upominki. Ich ilość zależy od możliwości finansowych organizatora. Upominki finansowane są ze składek członków Stowarzyszenia, dotacji Gminy Tuszyn oraz przez darczyńców.

 

6. DANE OSOBOWE

Informujemy, że imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki są imprezami publicznymi w związku z tym rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia (zgodnie z art. 81 ust 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Podczas imprezy wykonywane są zdjęcia i filmy. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na przetwarzanie wizerunku proszeni są o zgłoszenie tej informacji u Organizatora.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki.

 

7. Uwagi końcowe – Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.           

 

 

 

 

 

Pobierz

DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI

DO
STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKOROZWOJU I AKTYWIZACJI WSI

DOLINA DOBRZYNKI

Nazwisko......................................................................................................................................

Imię (imiona)................................................................................................................................
                                                              

Deklaruję wolę przynależności

do Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi  Dolina Dobrzynki

w Rydzynkach, aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i realizacji celów Stowarzyszenia,

postępowania zgodnie ze Statutem, przestrzegania zasad demokracji i  koleżeństwa

w życiu wewnątrzorganizacyjnym, moralnego i materialnego wspierania działań Stowarzyszenia oraz

opłacania składek członkowskich.

 

Data urodzenia................................................................. Miejscowość ....................................................................

Wykształcenie.................................................................. Zawód wykonywany..........................................................

Miejsce pracy ................................................................. ........................................................................................

Adres zamieszkania ......................................................... .........................................................................................

Adres do korespondencjj ............................................. ........................................................................................

Telefon: .........................................................................  Mail ................................................................................

Składając podpis pod niniejsza deklaracją, stwierdzam jednocześnie, iż akceptuję  oraz zobowiązuje się popierać cele i zasady Stowarzyszenia i zobowiązuję się do płacenia składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez władze Stowarzyszenia moich danych osobowych w celach wewnątrzorganizacyjnych i publicznych.

Data  ...........................................................................        ...................................................................................

                                                                                                                  własnoręczny podpis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia  o przyjęciu do organizacji  ................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Rydzynki  dnia...........................................       ............................................................

                                                                            podpis Prezesa Zarządu

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech