Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 
Styczeń
 
W dniu 4 stycznia 2017 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa’’w ramach poddziałania ,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii′’objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020“ Tytuł operacji ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim" oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.
Łączny koszt przedsięwzięcia - 3 225 539,56 zł a wnioskowana kwota pomocy -1 999 007,00 zł
 
Marzec
 
Na dzień l0 marca 2017 r ogłoszono przetargi na następujące nieruchomości:
1 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Obrębie Rydzynki, gmina Tuszyn,oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr :
. działka nr161/6 - Cena wywoławcza 58.158zł+ 23% podatku Vat
. działka nr 161/7 - Cena wywoławcza 53.055 zł + 23% podatku Vat
. działka nr 161/8 - Cena wywoławcza 55.161 zł + 23% podatku Vat
. działka nr 161/9 - Cena wywoławcza 55.647 zł + 23% podatku Vat.
. działka nr 161/10 - Cena wywoławcza 56.052 zł + 23% podatku Vat
Sprzedaż każdej nieruchomości nastąpi wraz z udziałem wynoszącym l/13 części w działce nr 161/5  pow. 0,3451 ha (Obręb Rydzynki ) stanowiąca drogę wewnętrzną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskowa /6 MN, M」/.
 
Remonty styczeń-marzec
 
1. Remont nawierzchni asfaltowych masą bitumiczną „na zimno”:  ul. Komarowa
2. Remont dróg i poboczy kruszywem mineralnym:  ul. Komarowa 
3. Remont dróg i poboczy żużlem paleniskowym:  ul. Komarowa. 
5. Remont dróg i poboczy gruzem: ul. Komarowa 
   
 
Maj
 
Budowa placu zabaw w Rydzynkach
W dniu 25 maja 2017 roku podpisano w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. - umowę z firmą PU-H BUD-EX Bogumił Skorupski z Tuszyna na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania.
Koszt wykonania dokumentacji - 5000 zł brutto i termin realizacji do dnia 30.06.2017 r.
 
 
Czerwiec
 
W dniu 7 czerwca 2017 r został złożony w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Buduj razem" WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ze środków Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej, która poprawi jakość życia mieszkańców Lokalnej Grupy Działania i zwiększy więź społeczności lokalnej z miejscem zamieszkania, poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Rydzynki i Szczukwin.
 
Remonty Maj- Czerwiec
 
1. Remont nawierzchni asfaltowych masą bitumiczną z otaczarki: ul. Komarowa
2. Remont dróg i poboczy kruszywem mineralnym:  ul. Komarowa, Rzeczna i Letnia
3. Równanie dróg i poboczy:  Rydzynki ul.Wczasowa
4. Koszenie poboczy kosiarką ciągnikową: Rydzynki - całe sołectwo
 
Ponadto na ul. Tęczowej (droga powiatowa) wykonano remont masa asfaltową z otaczarki. 
 
 
Lipiec
 
Podpisana została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa łódzkiego a Gminą Tuszyn w ramach której Gmina otrzyma 884 222,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rydzynkach. 
 
W dniu 17 lipca podpisano umowę z firmą BUD-EX Bogumił Skorupski z Tuszyna na wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wody do działki nr 193/3 (boisko) w Rydzynkach za kwotę 600 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2017 roku. 
Opracowanie zostało wykonane w terminie i przekazane zamawiającemu.
 
W dniu 19 lipca wystosowano wniosek do PGE Dystrybucja S.A. o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia w/w działki.
 
Sierpień
 
W dniu 18 sierpnia umowa z PGE została podpisana.
Podpisano umowę na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej zlecono firmie PHU TUVEX Grzegorz Fałek z Tuszyna za wynagrodzeniem w kwocie 3936,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.11.2017 roku.
 
Remonty Lipiec-Sierpień
 
1.Remont z otaczarki: ul.Komarowa
2.Remont destruktem: ul.Leśna
3.Remont kruszywem mineralnym: ul. Letnia, Leśna, Słoneczna , Wczasowa
4.Remont szlaką: ul. Leśna
5.Remont gruzem betonowym: ul. Rzeczna 
6.Remont masą asfaltową na gorąco: ul. Tęczowa (droga powiatowa - odcinek między Komarową a przepustem), pobocza wyremontowano żużlem paleniskowym. 
 
Wrzesień
 
1. Kolejny IV przetarg na sprzedaż 6 działek z ceną wywoławczą obniżoną o 10 %.
 Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Paźdzernik
 
W dniu 18 października odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy oświetlenia ulicznego w części ul. Komarowej .
W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 33 579 zł brutto. Ofertę złożyła firma EL-MOT Józef Znojek z Tuszyna.
W wykonawcą podpisano umowę z terminem wykonania robót do dnia 25 listopada 2017 roku (ostatecznie odebrano 28 grudnia)
 
 
Remonty Wrzesień - Październik
 
1.Remont destruktem: ul.Tęczowa
2.Remont kruszywem mineralnym: ul.Tęczowa
3.Koszenie kosiarką ciągnikową: całe sołectwo
 
Grudzień
 
15 grudnia kolejny V przetarg na sprzedaż działek z ceną o 10 % niższą zakończony niepowodzeniem.
Firma PPHU Oscar Rajmund Pokora wykonała przyłącze wody wraz z ujęciem za kwotę 4 199,99 zł
 
Remonty Listopad - Grudzień
 
1.Przycinanie krzewów w pasach drogowych: ul. Letnia i Komarowa
2.Równanie przy użyciu równiarki: ul. Wczasowa
3.Mechaniczne posypywanie dróg mieszanką piaskowo solną.
4 Remont poboczy żużlem paleniskowym - odcinek powiatowy ul.Tęczowej
 

 

 

 

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech